کارکنان

خانم نسرین محمودی

کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


 •   دانشکده علوم دریایی اقیانوسی

 •   53534400- 061

خانم

رئیس


 •   سازمان مرکزی

 •   53534726 - 061

آقای محسن گراوند کریمی

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی


 • دانشکده علوم دریایی

 •   53533322- 061

آقای غلام حسین دیناروند

مسیول دفتر رییس دانشکده


 • دانشکده علوم دریایی

 •   53533322- 061

آقای

کارشناس


 •   سازمان مرکزی

 •   53534726 - 061

آقای

کارشناس


 •   سازمان مرکزی

 •   53534726 - 061

آقای خالد لفته پور

کارشناس آزمایشگاه فیزیک


 • دانشکده علوم دریایی
 •   53533322- 061

خانم مهناز جلیلیان

کارشناس  آزمایشگاه شیمی

 

 


 •   سازمان مرکزی

 •   53533322- 061

خانم حبیبه حمیدی

کارشناس مسیول آزمایشگاه بیولوژی


 • دانشکده علوم دریایی

 •   53533322- 061

 

خانم

رئیس


 •   سازمان مرکزی

 •   53534726 - 061