معاون پژوهشی

دکتر سهیلا مطرودی

معاون پژوهشی


  •   دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

  •   گروه زیست شناسی دریا

  •   53533322 - 9861+

  • s.matroodi@kmsu.ac.ir