اهداف دانشکده

  • تعلیم و تربیت متخصصین در زمینه های علوم دریایی

  • گسترش تحقیقات آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم دریایی

  • بسترسازی مناسب به منظور ایجاد انگیزه در علاقمندان پژوهش در حوزه علوم دریایی

  • تامین نیازهای تحقیقاتی کشور در حوزه صنایع دریایی