گروه شیمی دریا

تالیفات و زمینه تحقیقاتی

Email

رشته-دانشگاه

نام و نام خانوادگی

Homepage

fb@kmsu.ac.ir

شیمی آلی-دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر فواد بوعذار

Homepage

a.larki@kmsu.ac.ir

شیمی تجزیه-دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر ارش لرکی

Homepage

Kamal.ghanemi@kmsu.ac.ir

شیمی تجزیه-دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر کمال غانمی

Homepage

 

شیمی معدنی-دانشگاه شیراز

دکتر یداله نیکپور