معاون آموزشی

دکتر فائده امینی

معاون آموزشی


  •   دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

  •   گروه زیست شناسی دریا

  •   53533322 - 9861+

  • f.amini@kmsu.ac.ir