رشته های تحصیلی

مقطع کارشناسی

                          - شیمی محض

                          - زیست شناسی دریا

                          - زیست شناسی سلولی و مولکولی

                          - اقیانوس شناسی

مقطع کارشناسی ارشد

                          - فیزیک دریا

                          - شیمی گرایش شیمی دریا

                          - زیست فناوری گرایش دریا

                          - زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا

                          - زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا

                          - زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا

                          - زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریا

                          - زیست شناسی جانوری گرایش سلولی تکوینی

مقطع دکتری

                        - زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی

                        - زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا

                        - فیزیک دریا