رئیس دانشکده

 

دکتر آرش لرکی

رئیس دانشکده

مرتبه علمی: دانشیار


  •   دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

  •   گروه شیمی دریا

  •   53533322 - 9861+

  •  a.larki@kmsu.ac.ir