آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرمهای حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلیآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم پیشنهاده (پروپوزال)پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم پیشنهاده (پروپوزال)پایان نامه دانشجویان دکتریآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنماآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم درخواست شرکت در آزمون جامعآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم پیشنهاد نامه برگزاری جلسات دفاعیهآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم تعیین نمره مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه انجام تصحیحات پایان نامه تحصیلات تکمیلیآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم ایمنیآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم استفاده از آزمایشگاه در خارج از وقت اداریآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم مجوز تکثیر و صحافی پایان نامهآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم گزارش سه ماههآئین نامه و فرم های پژوهشی