کارکنان

آقای غلام حسین دیناروند

مسئول دفتر رییس دانشکده


 • دانشکده علوم دریایی

 •   53533322- 061

خانم زهره زارع

کارشناس آموزش


 •   دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

 •   53534723 - 061

خانم پروین عباسی

کارشناس آموزش


 •   دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

 •   53534723 - 061

خانم نسرین محمودی

کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


 •   دانشکده علوم دریایی اقیانوسی

 •   53534400- 061

آقای محسن گراوند کریمی

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی


 • دانشکده علوم دریایی

 •   53533322- 061

آقای خالد لفته پور

کارشناس آزمایشگاه فیزیک


 • دانشکده علوم دریایی
 •   53533322- 061

خانم مهناز جلیلیان

کارشناس مسئول  آزمایشگاه شیمی


 • دانشکده علوم دریایی
 •   53533322- 061

خانم حبیبه حمیدی

کارشناس مسئول آزمایشگاه بیولوژی


 • دانشکده علوم دریایی

 •   53533322- 061