اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی»

زیست شناسی جانوری

زیست شناسی دریا

فائده امینی

فائده امینی

استادیار

بیتا ارچنگی

بیتا ارچنگی

دانشیار

فائده امینی

فائده امینی

استادیار

نسرین سخایی

نسرین سخایی

دانشیار

احمد سواری

احمد سواری

استاد

علیرضا صفاهیه

علیرضا صفاهیه

استادیار

زیست فناوری دریا

شیمی دریا

فواد بوعذار

فواد بوعذار

دانشیار

کمال غانمی

کمال غانمی

دانشیار

آرش لرکی

آرش لرکی

استادیار

یداله نیک پور

یداله نیک پور

استادیار

فیزیک دریا