اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی»

زیست شناسی جانوری

زیست شناسی دریا

زیست فناوری دریا

شیمی دریا

فواد بوعذار

فواد بوعذار

دانشیار

کمال غانمی

کمال غانمی

دانشیار

آرش لرکی

آرش لرکی

استادیار

یداله نیک پور

یداله نیک پور

استادیار

فیزیک دریا